Vidaus degimo variklių remontas

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas strateginiai tikslai – kooperuojantis su vidaus ir užsienio įmonėmis gaminti naujus geležinkelio riedmenis, vykdyti didelės apimties atstatomuosius prekinių ir keleivinių traukos riedmenų remontus ir planinius techninės priežiūros darbus, vykdyti ir įgyvendinti traukos riedmenų remotorizacijos ir modernizacijos projektus. AB „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendinusi traukos riedmenų atnaujinimo programą, šiuo metu traukos riedmenyse eksploatuoja šiuolaikinius dyzelinius variklius, kurių galingumas siekia nuo 224 kW iki 2800 kW. Esant dyzelinių vidaus degimo variklių remonto poreikiui, atsižvelgta į šių variklių remonto poreikį. Augant lokomotyvų kiekiui su naujo tipo šiuolaikiniais vidaus degimo dyzeliniais varikliais, taip pat ir jų einamojo ir kapitalinio remonto apimtims bei remonto kokybės reikalavimams, remonto darbai pas subrangovus brangsta, kas sudaro žymias papildomas išlaidas bendrovės sąskaita. Norint atlikti dyzelinio vidaus degimo variklio visus remonto darbus kokybiškai ir laiku, UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas nuo pat savo veiklos pradžios 2003 m., nuolat sprendžia su dvi pagrindines problemas:

1. Šiuolaikiškai ir technologiškai remontui įrengtų gamybinių cechų trūkumu.

2. Įrengimų ir specializuotos įrangos numatomiems darbams atlikti poreikiu.

2010-2013 m. UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas išplėtė teikiamų paslaugų asortimentą teikdama naujas riedmenų serviso paslaugas, plečiant vidaus degimo variklių remonto bazę, įsisavinant naujas remonto technologijas, gerinant kokybės, darbo kultūros, gamtosaugines problemas. Naujo tipo vidaus degimo variklių vidutinės/kapitalinės apimties remontų vykdymas savo jėgomis yra labai reikšmingas bendrovei, riedmenų VDV serviso centras leido turėti šias galimybes:

  • padidinti remonto apimtis bendrovės remonto bazėje, atliekant mazgų bei agregatų ardymo, valymo, diagnozavimo, remonto, surinkimo, testavimo-išbandymo technologines operacijas.
  • modernizuota gamybinės bazės infrastruktūra, leidžianti maksimaliai taupyti elektros ir šiluminės energijos bei neatsinaujinančius gamtos išteklius (gamtinės dujos, naftos produktai ir kuras, vanduo);
  • išplėsta gaminama produkcija ir teikiamų paslaugų asortimentas bei nomenklatūra vidaus rinkoje ir eksportui;
  • įdiegta į gamybą šiuolaikinė vidaus degimo variklių mazgų remonto technologinė įranga.

VDV serviso centro steigimu UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depe išsprendė strateginį tikslą – įgalinti vidaus degimo variklių kapitalinio remonto galimybę, panaudojant naujausias ir pažangiausias šiuolaikines technologijas. Siekiant įsitvirtinti vidaus degimo variklių serviso ir kapitalinio remonto paslaugų teikimo rinkoje, VDV serviso centro sukūrimu 2010-2013 m. įgyvendinti šie tikslai:

  1. Naujų gamybinių plotų formavimas ir esamų išplėtimas;
  2. Naujų vidinių inžinerinių tinklų įrengimas bei cecho pastato rekonstrukcija;
  3. Naujos ir šiuolaikiškos technologinės įrangos įsigijimas ir naujų gamybinių programų/paslaugų/technologinių procesų įsisavinimas;
  4. Gamybinio, inžinerinio personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymai, sertifikatų gavimas.