UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo interneto svetainės www.vlrd.lt
PRIVATUMO POLITIKA

 I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus lokomotyvų remonto depo interneto svetainės www.vlrd.lt (toliau – interneto svetainė) privatumo politika (toliau – privatumo politika) numato pagrindinius interneto svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, teikimo principus ir tvarką.

2. Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas (toliau – bendrovė) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas).

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

4. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – interneto svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra

6. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.

8. Duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas, juridinio asmens kodas 126280418, Švitrigailos g. 39, Vilnius, tel. (8 5) 269 2035, elektroninis paštas [email protected], [email protected].

9. Slapukas (ang. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir yra saugoma kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

10. Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

III SKYRIUS
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR GAVIMO BŪDAI

11. Bendrovė tvarko šiuos interneto svetainės naudotojų asmens duomenis:

11.1. automatiškai renkamus iš interneto svetainės naudotojų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba:
11.1.1. prisijungimo prie interneto svetainės laiką ir trukmę;
11.1.2. IP adresą;
11.1.3. naudojamą naršyklę;
11.1.4. naudojamo įrenginio tipą ir jo parametrus.

11.2. Pateikiamus interneto svetainės naudotojo jam kreipiantis į bendrovę su prašymu, pasiūlymu ar skundu:
11.2.1. vardą ir pavardę;
11.2.2. elektroninio pašto adresą;
11.2.3. telefono numerį.

12. Privatumo politikos 12 punkte nurodytus interneto svetainės naudotojų asmens duomenis bendrovė tvarko šiais tikslais:
12.1. nagrinėti asmenų prašymus, pasiūlymus ar skundus;
12.2. užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės darbą, pritaikyti ją patogesniam naudojimui.

13. Bendrovė interneto svetainės naudotojų asmens duomenis gauna šiais būdais:
13.1. automatiškai, naudojantis interneto svetaine (šie asmens duomenys gaunami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba);
13.2. tiesiogiai iš interneto svetainės naudotojo, pavyzdžiui, kreipiantis į bendrovę su prašymu, atsiliepimu, skundu.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

14. Bendrovė interneto svetainės naudotojų asmens duomenis, nurodytus privatumo politikos 11 punkte, tvarko šiais Reglamente (ES) 2016/679 nurodytais teisiniais pagrindais:
14.1. įgyvendindama teisėtus savo interesus (nagrinėti ir atsakyti į interneto svetainės naudotojų prašymus, skundus ar siūlymus ir kt.);
14.2. vykdydama teisės aktų reikalavimus.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR SAUGOJIMO TERMINAI

15. Asmens duomenis bendrovė saugo nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Bendrovė įdiegia fizines ir technines priemones, kad apsaugotų visą informaciją, kurią renka. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

16. Bendrovė interneto svetainės naudotojų asmens duomenis tvarko ne ilgiau negu to reikalauja privatumo politikos 12 punkte nurodyti asmens duomenų tvarkymo tikslai.

17. Jūsų duomenis bendrovė saugos 3 metus po paskutinio duomenų subjekto naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

18. Bendrovė, įgyvendindama privatumo politikos 12 punkte nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, interneto svetainės naudotojų asmens duomenis gali teikti šiems tretiesiems asmenims:
18.1. duomenų tvarkytojams (informacinių technologijų paslaugų teikėjams, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms įmonėms ir pan.);
18.2. teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybės ar savivaldybių institucijoms, turinčioms teisę asmens duomenis gauti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais arba tuomet, kai bendrovė šiems subjektams asmens duomenis teikia siekdama apsaugoti teisėtus savo interesus.

19. Iškilus poreikiui teikti interneto svetainės naudotojų asmens duomenis trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, esančioms už EEE teritorijos ribų, bendrovė imtųsi visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas perduodamų asmens duomenų saugumas, o duomenų teikimą vykdytų remdamasi:
19.1. Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; arba
19.2. pasirašydama su trečiuoju asmeniu sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis; arba
19.3. gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
19.4. pasinaudojusi, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

20. Bendrovė, vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2016/679, suteikia interneto svetainės naudotojams (duomenų subjektams) šias teises:
20.1. gauti informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu bendrovė juos tvarko;
20.2. kreiptis į bendrovę su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą bendrovei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis (jeigu toks sutikimas buvo duotas), sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turėtų pateikti prašymą, kurį gavusi bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;
20.3. kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
20.4. prašyti perkelti Jūsų duomenis;
20.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. p. [email protected]).

21. Interneto svetainės naudotojas (duomenų subjektas) privatumo politikos 21 punkte nurodytas teises gali įgyvendinti:
21.1. asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises į bendrovės būstinę arba už duomenų apsaugą bendrovėje atsakingam darbuotojui privatumo politikos 28 punkte nurodytais adresais. Interneto svetainės naudotojas kartu su prašymu turi pristatyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą); arba
21.2. pateikdamas prašymą privatumo politikos 28.1 ir 28.2 punktuose nurodytais pašto arba elektroninio pašto adresais, adresuojant bendrovei ar bendrovės atsakingam už duomenų apsaugą darbuotojui. Interneto svetainės naudotojas prie prašymo įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo) kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
NAUDOJAMI SLAPUKAI IR JŲ ATSISAKYMAS

22. Bendrovė, siekdama užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės darbą, pritaikyti ją patogesniam naudojimui, naudoja šiuos slapukus:

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
PHPSESSID 1 metai Saugomi sesijos duomenys
pll_language 1 metai Saugo naudotojo kalbos pasirinkimą
pll_language 1 metai Saugo naudotojo kalbos pasirinkimą

23. Interneto svetainės naudotojas gali atsisakyti į jo kompiuterį ar kitą įrenginį įrašomų slapukų. Tai galima padaryti pakeičiant interneto naršyklės („Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“ ir kt.) nustatymus – išjungiant slapukus (po vieną arba visus) arba atitinkamai juos įjungiant.

24. Slapukų išjungimas gali turėti įtakos naršymo internete spartai arba paveikti kai kuriuos interneto svetainės funkcionalumus.

25. Interneto svetainės naudotojas apie slapukų valdymą plačiau gali sužinoti adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

IX SKYRIUS
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

26. Interneto svetainės naudotojas, turėdamas klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, privatumo politikos nuostatų ar norėdamas įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises gali kreiptis į:
26.1. Bendrovės atsakingą už duomenų apsaugą darbuotoją adresu Puškino g. 1, Radviliškis, tel. 8 614 60987, elektroninis paštas [email protected];
26.2. Bendrovę adresu Švitrigailos g. 39, Vilnius, tel. (8 5) 269 2035, elektroninis paštas [email protected]

 X SKYRIUS
SOCIALINIAI TINKLAI

27. Visą informaciją, kurią bendrovei duomenų subjektas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

28. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu bendrovė turi šias paskyras:
28.1. tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
28.2. tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

29. Bendrovė rekomenduoja perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei duomenų subjektui kiltų bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja duomenų subjekto asmens duomenis.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Bendrovė, atnaujinusi privatumo politiką, informuos interneto svetainės naudotojus apie esminius pakeitimus paskelbdama pranešimą interneto svetainėje.

31. Bendrovė rekomenduoja interneto svetainės naudotojams pasitikrinti, ar nebuvo atliktų šios privatumo politikos atnaujinimų.